دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

لطفا به منظور انتخاب صحیج وقت ابتدا جدول حضور پزشکان را بررسی کنید


مهمان گرامی خوش آمدید
به صفحه ي اطلاعات خوش آمديد
اطلاعات مرکز درماني :

مرکز آموزشي درماني دکتر چمران

آدرس :

لرستان-بروجرد-خيابان دکتر فاطمي

تلفن :

......

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان


www.microafzar.com